Przekaż 1,5%

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Lekarze Lekarzom znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022.
Procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta, wystarczy że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy organizację pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy Fundacji.

Nr KRS Fundacji Lekarze Lekarzom: 0000409693

Statutowa działalność Fundacji obejmuje następujące cele:
1) wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym dostęp do opieki zdrowotnej,
2) działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy oraz owdowiałych małżonków lekarzy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,
3) działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy,
4) działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
5) działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
6) niesienie wszelkiej pomocy, w tym dostarczania pomocy humanitarnej, ludziom (także za pośrednictwem instytucji i organizacji ich wspierających) dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, konfliktów zbrojnych i wojen, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.

Pomóż nam pomagać innym!
Przekaż 1,5% podatku Fundacji Lekarze Lekarzom